Home > Canals d’informació i denúncia

Canals d’informació i denúncia

Celsa Group posa a la disposició dels seus stakeholders, derivat del nostre compromís amb l’ètica, uns canals a través dels quals poder fer arribar informació i/o preguntes sobre assumptes d’ètica.

El sistema intern d’informació permet comunicar informació sobre les infraccions que puguin ser constitutives d‟infracció penal o administrativa greus o molt greus i infraccions en matèria de dret laboral, en matèria de seguretat i salut. Està dissenyat, establert i gestionat de manera segura, de manera que garanteix la confidencialitat de la identitat de l’informant i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació, i de les actuacions que es desenvolupen en la gestió i tramitació de la mateixa, així com la protecció de dades, impedint laccés de personal no autoritzat. El canal permet la presentació de comunicacions verbals i escrites. Així mateix, estan permeses les comunicacions anònimes.

La possibilitat d’utilització de canals externs d’informació davant de les autoritats competents i, si escau, davant de les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea serà informada als denunciants quan es constitueixi l’Autoritat “Independent de Protecció de l’Informant” d’acord amb les previsions de la normativa europea i de les normatives nacionals.

A l’Atenció de:
Responsable del sistema intern de canals d’informació

Adreça:
Carretera Vía Interpolar, Km 4, 08403 Granollers, Barcelona.

Els informants gaudeixen dels drets derivats de laplicació dels principis de protecció de les persones que informin de la comissió daccions o omissions que poguessin constituir infraccions penals, administratives, de dret laboral o del dret de la Unió Europea, fomentant la col·laboració ciutadana mitjançant el reconeixement de drets dels informadors i l’establiment de garanties dels mateixos davant eventuals represàlies, tot això mitjançant la incorporació dels principis establerts a la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre del 2019.

En atenció a això, els informants no podran ser objecte de represàlies, considerant com a tal qualsevol acte que de manera directa o indirecta suposi un tracte desfavorable que situï les persones que la pateixen en desavantatge particular en context laboral, només per la seva condició d’informants. Estan prohibides també les amenaces de represàlies i les temptatives de represàlies contra persones que presentin una comunicació conforme a la llei. A títol enunciatiu, es consideren represàlies prohibides: suspensió del contracte del treball, acomiadament o extinció de la relació laboral, anul·lació de contractes, imposició de les mesures disciplinàries; danys, inclosos els de caràcter reputacional, o pèrdues econòmiques, coaccions, intimidacions o assetjament; avaluació o referències negatives respecte a l’exercici laboral; inclusió a llistes negres o difusió d’informació que dificultin l’accés a l’ocupació o la contractació d’obres; denegació d´un permís; denegació de formació; tracte desfavorable o injust.