Home > Seguretat i salut

Seguretat i salut

El nostre objectiu és arribar a ser una organització en la qual tots creguem en el valor de la nostra seguretat i la dels nostres companys.

Més enllà del compliment dels requisits legals en matèria de prevenció de riscos laborals, a CELSA Group™ hem anat incorporant al nostre sistema de gestió de la seguretat i salut laboral tota una sèrie de programes que ens permeten avançar cap al nostre objectiu de zero accidents.

«Tenim el compromís d’aconseguir un entorn de treball segur i saludable per a totes les persones que treballen amb nosaltres.»

PROGRAMA OPS: OBSERVACIONS PREVENTIVES DE SEGURETAT

Realitzem freqüentment, i com a part integrant de les activitats diàries, observacions del curs normal de realització de la feina, enfocades a detectar actes i condicions insegures i actuar per corregir-les. Tots els treballadors participem, en tots els nivells, en les observacions preventives de seguretat, inclosos directius, caps, treballadors i personal d’empreses col·laboradores. Aquestes observacions són la base de la creació i el desenvolupament d’una cultura preventiva en la nostra organització, on fomentem la participació de tothom i la identificació amb l’objectiu de dur a terme les nostres operacions sense accidents.

PROGRAMA AUDIT: Auditories internes, creuades i externes

Mantenim vigent un programa d’auditories a diversos nivells que asseguren la correcta implantació dels estàndards propis i corporatius.

Les auditories internes permeten revisar en l’àmbit de cada planta el correcte funcionament dels sistemes establerts per a la millora de la seguretat.

Les auditories creuades permeten, a part d’identificar aquells punts del sistema que no s’adeqüen als procediments interns de les plantes o als procediments corporatius, identificar les millors pràctiques existents a les plantes del Grup per poder ser posteriorment exportades a la resta d’unitats mitjançant la creació o modificació d’estàndards corporatius.

Les auditories externes asseguren que els nostres sistemes de gestió de la seguretat s’adeqüen a les normatives actuals més exigents, i assegurem amb això la millora contínua.

PROGRAMA TCR: Targetes de correcció de riscos

Amb la finalitat de fomentar la participació activa de tots els col·laboradors de l’organització en la identificació i reducció de riscos d’accidents i incidents, promovem que cada persona que detecti una situació que posa en perill la seguretat o la salut ho reporti per mitjà d’una Targeta de correcció de riscos.

Aquestes targetes són revisades i avaluades per generar plans d’acció que busquen eliminar aquests riscos.

Amb això, aconseguim un factor multiplicatiu i desenvolupem una cultura de seguretat sòlida en què tots actuem per evitar que ningú pugui accidentar-se.

PROGRAMA 10: Les 10 regles de seguretat que salven vides

Desenvolupem, implantem i millorem el grau d’acompliment en tot un conjunt d’estàndards i pràctiques de treball segur, que són el pilar fonamental del nostre model de gestió.
Darrere de cada una d’aquestes 10 regles que salven vides hi ha un conjunt d’estàndards que defineixen com duem a terme la nostra feina per aconseguir que no hi hagi accidents.

Entre ells, destaquen el lideratge (amb l’exemple de la línia de comandament), els treballs en altura, les operacions amb grues i d’hissar càrregues, el LOTO (Lockout-Tagout), els equips que realitzen reparacions o neteges, l’entrada a espais confinats o els treballs d’alta energia, entre d’altres.

PROGRAMA PSAP (Personal Safety Action Plan)

Tots els caps de les organitzacions que formen CELSA Group™ han de definir i mantenir un pla d’acció específic de seguretat amb el qual es comprometen amb accions concretes a la millora de les condicions de seguretat de les persones que estan sota la seva responsabilitat.

Aquests plans d’acció són majoritàriament públics i la seva evolució és revisada sistemàticament per la línia de comandament.

PROGRAMA OON: Organització, orde i neteja

Una condició inicial i indispensable per fer la nostra feina i operacions sense accidents ni incidents és que cada àrea es trobi ordenada i perfectament neta durant el curs laboral habitual.

Per això, el nostre sistema de gestió de seguretat vetlla permanentment per la identificació i eliminació de les fonts de brutícia i per mantenir cada cosa al seu lloc.
Formem equips de treball que busquen contínuament millorar l’organització, l’ordre i la neteja per augmentar l’eficàcia i millorar la seguretat.

PROGRAMA IAI: Investigació d’accidents i incidents

Investiguem i analitzem tots i cadascun dels accidents i incidents ocorreguts, identifiquem les causes que els han originat amb l’objectiu essencial d’implantar plans d’acció que evitin que es repeteixin.
No només prestem atenció a aquelles situacions en què es produeixen danys a persones, sinó també als accidents en què es detecten situacions de risc que han de corregir-se i evitar-se, encara que no hi hagi lesions.

Posem especial esforç a difondre el que aprenem d’aquests accidents, com a eina essencial educativa que fomenta el coneixement sobre seguretat a la feina.

Principis de seguretat compartits

1.

Tots els accidents i malalties professionals poden i han de ser previnguts.

2.

Els caps són els responsables i reten comptes sobre l’acompliment en matèria de seguretat i salut.

3.

El compromís i la formació dels treballadors és fonamental.

4.

Treballar amb seguretat és condició de feina, promoció i carrera.

5.

Ser excel·lents en seguretat i salut ens conduirà a resultats de negoci excel·lents.

6.

La seguretat i la salut estan integrades en tots els processos de gestió del negoci.

logo celsa group

Conegui CELSA Group™ visitant la seva pàgina web